Blog

Building Future Partnership

JUAL RUMAH TAPI TAK LAKU? CUBA PERHATIKAN SEBAB INI!

Siapa kata jual rumah itu mudah? Selain dari pembeli yang kena tahu mengenai pembelian rumah, macam itu jugalah penjual rumah kena ambil tahu tentang jualan rumah ini. Jadi anda sebagai penjual, anda kena hadam tentang PUNCA kenapa rumah yang anda jual TAK LAKU? Dalam artikel kali ini, kami akan menerangkan SEBAB mengapa ini terjadi. Sila …

WHY PERSONAL BRANDING IS MATTER?

Personal branding is a value that shows or tells people what you really are and what is that you stand for. It included what you want to be known for. What are your strengths that you want to show? What do you want others to think and talk about you? What reputation do you want …

Buat 5 Perkara ini Semasa Viewing Rumah Sebelum Beli, Elak Rugi!

Semua orang mesti berimpian nak memiliki  rumah yang cantik dan selesa. Ini adalah penting sebab Rumahku Syurgaku, ataupun dalam erti kata lain rumah akan menentukan mood, cara hidup kita dan attitude kita secara tidak langsung. Mengapa saya kata begitu? Bayangkan, jika anda ada sebuah rumah yang bumbungnya bocor sana sini, dinding berlumut, adakah anda tidak …

Needed Tips to Help You Buy Your Dream House

Settling to buy a new house can be a terrifying journey as much as it’s exciting, and it is a lot of work and responsibility especially if you are planning to stay in it for a long time. Planning your next step and going through these tips we provided for you will sure ease your …

BUAT REFINANCE UNTUK RUMAH BOLEH DAPAT DUIT?

Rumah secara asasnya adalah tempat tinggal, iaitu tempat kita berlindung daripada cuaca panas, hujan, angin, kesejukan dan pencerobohan. Tetapi adakah anda sedar bahawa sebuah rumah yang kita miliki mampu membantu kita untuk  menjana duit? Ada banyak cara bagaimana rumah boleh menjadi salah satu punca kita menjana duit kita iaitu adalah dengan kaedah REFINANCE. Tapi, apa …

生活能量, 导致家中漏财的住宅风水 Life Energy Centre

生活能量房是一个以玄学理论平台及与我们熟习的风水学有着密切的关系,所以宇宙能量造就了从古至今人们都喜爱的风水学 The life energy room is a metaphysics platform which has a close relationship with FENG SHUI that we arefamiliar with. Therefore, the universe energy has created FENG SHUI that people practice from ancient time to thepresent. 无论平时我们多努力或收入再增加,再怎样节衣宿食,都存不到钱,往往这种情况的发生都是以我们平日住宅风水出了问题。 大门风水不吉-大门的布置是很重要的,我们应该都要注意 开门见厨房 – 厨房是住宅的财库,若开门就看到厨房,这就代 表钱库外露~ 扑救方式 – 应该在大门和厨房之间设置屏风遮挡,或是装饰一 些吊链 开门见镜子 – 因为镜子有反射的作用,门看到镜子,财气就会 被镜子反射回去, 那财气就留不住。~ 扑救方式 – 把镜子移走,如果移不走就拿别的东西把它盖 …

宇宙吸引法则 Law of Attraction

你生活中所发生的所有事情,都是你自己吸引过来的,是你头脑中所想象的图像吸引过来的,那些事情都是你的思想导致的。不管你脑中想什麽,你都会把它吸引过来。 很多人不知道思想是有频率的,每种思想都有一个频率,我们可以测量这个思想,也就是说,如果你重复的思考一个想法,或经常在脑海中想象它,例如,想象已经拥有某辆新车,或你已经拥有所需要的钱,或你正在创建你的公司,或找到了你的心灵伴侣,只要你在脑海中想象它们的样子,你就会持续地发射对应的频率,思想不断的发射这种带有磁性的信号,这个信号就会把相似的东西吸引回来,想象你的生活在富裕之中,你就会把“富裕”吸引到你身边,这个定律永远是起作用的,不论什麽时候,不论对什麽人,都是如此。因此,当你看到你想要的东西,并且从心底里接受它,你就召唤了一个思想,吸引定律也就会响应你的这个思想;但是,当你看到你不想要的东西,并且在思想中排斥它的时候,你并没有把它推开,相反的,你召唤了一个你不想要的东西的思想,而吸引定律就会把你不喜欢的东西吸引到你的身边来。这就是一个以吸引力为基础的宇宙,每样东西都和吸引力有关,吸引力定律总是在起作用。不管你是否相信它或是否理解它,它总是在起作用,你可能在回忆过去,或思考现在,或想象未来,但不管你是在回忆,还是在观察和想象,在所有这些过程中,你都是在召唤一种思想,而那个宇宙中最具威力的吸引力定律,就会回应你的思想,创造总是在发生。 通常,当人们开始了解这个秘密时,他们都会害怕。因为他们拥有太多负面的想法。但您应该知道两件事。一、现在科学已经证明,正面的想法要比负面想法的力量强过上千倍。因此,这个事实可以消除你不少忧虑。你生活在这样一个世界:时间是有缓冲的,实际上,这对你有利。你并不真的想生活在一个思想能够立即变成现实的环境中。思想的实现是一个长时和渐进的过程,这实际上是一件好事。 因此,你需要注意你的思想。仔细的选择你的思想。并且从中获得乐趣,因为你就是你自己的生活作品,你是你自己生活的米开朗基罗,你所雕塑的大卫就是你自己,你用你的思想来雕塑。 我们的感觉是我们的一种“回馈机制”,它反映出我们是否走在正确的轨道上。是在正确的路线上,还是已经偏离,你越是感觉好,你就越与理想相一致;你越是感觉不好,就越是与理想不一样。你现在所做的一切,实际上就是,在你日常的各种各样的经念中穿梭,产生各种各样的思想,(这些思想)实际上就塑造了你未来的经历。你可以根据你的感觉来辨别,你正在走向哪个方向,在你到达后,是否会让你感到愉悦。结论:你所感觉到的,就是那个正在变成现实的事物的一个最好的反映。 他们根本不知道,他们情感的一个小小变化,会改变他们一整天的状况和生活。如果你一天开始的时候情绪很好,你处在一种幸福的感觉之中,只要你别让任何事情破坏你的这种情绪,那么根据吸引力定律,你将会吸引到更多的(类似的)形式、情形和人们,来延续你那种幸福的感觉。 因此,基本上来说,你的思想和感觉所关注的东西,就是你将要吸引到你生活中的东西,而不管这个东西是不是你所想要的。核心提示:你所想的,和你所感觉到的,和所呈现的现实,总是一致的。每一次都是如此,没有例外。这个道理可能很难理解。可是一旦我们向它敞开自己(相信它),其结果是令人敬畏的。它意味着,不管你的思想已经在你的生活中造成了什麽影响,都可以被“回复”或“撤销” ,通过改变你的意识(来实现这种“撤销”)。 这很有意思,这就好像是将宇宙作为你的目录。你翻着这个目录,同时点“啊,我想要这种体验,我想要这个产品,我想要这样的人”,就像是你向宇宙下订单。就这么容易。 宇宙喜欢快速,不要迟疑,不要再次猜测,不要怀疑,当机会就在那里,当冲动就在那里,当内在的直接触动就在那里——行动!!这才是你的工作,这就是你所要做的那个工作,它会吸引你所需要的任何东西,如果你是需要金钱,你会吸引金钱,如果你需要某人,你会吸引他,如果你需要的是某本书,你会吸引它。你必须将注意力集中到 你要吸引的东西上。 因为,当你(在大脑中)保持你所想要的东西的图像的时候,你会被吸引到它那里去,它们也会被吸引到你这里来。但是,它实际上要和你一起,并通过你来到物质世界,而这个过程是由自然定律决定的。你可以从一无所有开始,然后从一无所有中,从无路可走中,路会被创造出来的。 把那些和你相处时间较多的人都列出来,可能你会有着可怕经历的人,与你有非常糟糕关系的。但在你的意识深处,经过努力,我们必须承认,当你将心力集中到那些你喜欢的方面的时候,那些人通常也会成为你喜欢的那样。虽然你不能在他们的 现实中创造,即是他们的情绪或态度跟你对他们的情绪和态度不相一致,他们也会根据你的改变而改变。吸引力定律不会把你们放在同一个空间,因为你们的频率不一样。 11月23日,我被诊断出得了乳腺癌,我从心底,以坚定的信念,相信我已经被治愈。白天时,就一个整天,我都会重复地说 “太谢谢了,我已经康复。”一遍又一遍,我重复地说,“太谢谢了,我已经康复!”从心底里,我相信我已经康复。就好象我的身体从来都没有得过癌症。我的自我治疗的方法之一,就是观看滑稽逗笑的电影,我们就这样看呀,笑呀,我们不能容忍给我们的生活添加任何压力,因为我们知道,压力是你在康复过程中,所能作的最糟糕的事情。从我被诊断出癌症的那天,也就是11月23日。到我完全康复,大约是3个月的时间 ,其中没有任何的放射和化学治疗。 因为,你不可能对着它说“不”就能让它消失。当你对某事物说“不”的时候,吸引力定律反而会将它推到你的面前。 当我们观察我们的周围,甚至观察我们的身体,我们所看到的,只是冰山的一角。想想这件事: 看看你自己的手。你的手看起来是实体的,但实际上并不是。把它放到适当的显微镜下,你可以看到大量的能量在震动。 所有的东西都是同样由能量组成的,不管是你的手,海洋,还是恒星,所有的东西都是能量。让我来帮你理解这个概念,这是我们的宇宙,我们的银河,我们的星球。然后是单个的人,然后,在这里面,是身体,我们的器官系统,然后再细分便是细胞,细胞又可分为分子,然后是原子,最后是能量。你本身,就是一个能量体! 我们关于能量的知识是这样的:你找到一个量子物理学家,问,“什麽构成了世界”他或她会说,“能量”。好吧,那么请描述一下“ 能量”。它永远无法被创造或破坏,它自古至今都存在,曾存在的东西永远都会存在,只不过从一种形式转换到另一种形式而已。那好,你找一个神学家,问同样的问题:“是什麽创造了宇宙? ”他或她会说上帝。那好,请描述一下上帝,自古至今都存在,无法被创造或破坏,一切曾存在的,都将永远存在。永远只是从一种形式转换到另一种形式而已。 内在的快乐其实就是成功的燃料。任何让你感觉美好的东西,总是会为你引来更多的美好。你现在正在听这些道理,这也是你自己吸引到你的生命里。如果你感觉好多“话”,那你就选择你要不要接受它,应用它。如果它给你的感觉不好,那就放下它,去寻找另外能让你感觉美好的事,那些和你的内心产生共鸣的事物。 我相信你是伟大的,相信在你的 身上,有一些宏伟的东西。不管你的生命中发生过什麽,也不管你的年龄有多年轻或者多老,在你开始好好的去想,你内在的伟大,这股力量,是比世界上任何事物都要更强大的。然后,它就会开始出现,它会接管你的人生。如果你愿意的话,它会给你吃的,穿的,它会引导你,保护你,指导你,维持你这个生命。 Many people don’t know that “thought” has a frequency. Every of it has a frequency. We can measurethis thought, in other words, if you have an ideas repeatedly …

How to Overcome The COVID-19 Burden

People in this time are having hard times going through the day without struggling economically and mentally in the time of the pandemic. It has been nearly 2 years fighting with covid-19 and nearly 3 months since the replacement of the movement control order, people are only allowed to go out when it is necessary. …

3 BENDA PENTING BANK TENGOK UNTUK LULUSKAN LOAN RUMAH ANDA

Semua orang mesti nak memiliki rumah sendiri betul tak? Ya,permohonan loan dengan bank ini bukan mudah. Lebih-lebih lagi jika kita nak buat loan rumah. Macam-macamlah perkara dan senarai yang bank akan minta apabila kita nak buat permohonan loan dengan mereka. Walaupun kelihatan leceh, tapi inilah hakikatnya dan kita sebagai pemohon perlu mengikut dan menepati semua …

10 Things The Clients Want from A Real Estate Negotiator

Today, home buyers and sellers have plenty of options at their fingertips when it comes to buying or selling a property. The digital age has made it considerably easy to research properties, learn about the market and even buy property privately. Yet, they still need a reliable real estate negotiator to manage and assist them …

Share
Tiktok